Acte necesare la internare

Pacientul se va  prezenta la recepție cu:

  • actul de identitate;
  • certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;
  • biletul de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie;
  • dovada calităţii de asigurat, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate;
  • adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul;
  • adeverinţa de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii;
  • în cazul în care asiguratul este salariat, va prezenta adeverinţa de salariat cu numărul de zile de concediu medical efectuat în ultimele 12 luni.