Informare prelucrare date personale

INFORMARE PACIENȚI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
       În atenția pacienților:
     În calitate de operator de date cu caracter personal, AmaMed Expert Center SRL, cu sediul în
Str. Matei Basarab, nr. 71, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le
colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.
     Urmărim în permanenţă şi ne asigurăm că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu
stricteţe principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
     Datele dumneavoastră prelucrate de AmaMed Expert Center SRL sunt:
– elemente de identificare – Nume, Prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate;
– setul minim de date la nivel pacient reglementate prin Ordinul nr. 1782/2006 privind
înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare
continuă şi spitalizare de zi, anexa 7;
– datele și informațiile medicale reglementate prin ordinul nr. 1123/849/2016 pentru
aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului
electronic de sănătate (DES) al pacientului, anexa 2.
     În vederea desfășurării obiectului său de activitate, unitatea sanitară va colecta, înregistra,
structura, stoca, consulta, utiliza, prelucra, transmite datele personale oferite numai pentru realizarea
scopurilor în care acestea au fost colectate, respectiv pentru:
– prestarea serviciilor medicale;
– raportarea serviciilor medicale efectuate către instituțiile prevăzute de lege, spre
decontarea acestor servicii;
– îndeplinirea responsabilităților legale de transmitere a datelor (individuale sau statistice)
către instituțiile publice reglementate de lege;
– prelucrarea statistică a acestor date, statistici necesare pentru a putea răspunde diferitelor
solicitări primite de la instituții publice și necesare pentru realizarea indicatorilor de management pentru
îmbunătățirea sau menținerea standardelor de calitate;
– îmbunătăţirea serviciilor (prin aplicarea chestionarului de evaluare a satisfacției),
gestionarea solicitărilor/ reclamațiilor primite din partea dumneavoastră şi prezentarea analizelor
necesare;
– realizarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către
unitatea sanitară.
     În vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale sau
statistice), datele dumneavoastră personale/ confidențiale sunt transmise către: Casa de Asigurări de
Sănătate – C.A.S., Direcția de Sănătate Publică – D.S.P., Dosarul Electronic de Sănătate – D.E.S., Școala
Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București –
S.N.S.P.M.P.D.S.B., Inspectoratul Teritorial de Muncă – I.T.M., Agenția Națională de Administrare Fiscală
– A.N.A.F. şi alte instituţii sau organe publice, autorităţi ale administraţiei locale, judeţene etc.
La datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizați au acces: personalul unității sanitare
din departamentele (medicale si nemedicale) și terți în baza contractelor de prestări servicii cu unitatea
sanitară. Întreg personalul respectă păstrarea confidențialității datelor având această obligație stipulată
în Fișa Postului, Angajamente de confidențialitate, Regulamentul de Organizare și Funcționare,
Regulamentul Intern și contractele de prestări servicii.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către o ţară terţă.
     Unitatea sanitară va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară
realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în
vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la
obligaţiile de arhivare (conform Nomenclator arhivistic aprobat – perioada maximă 50 ani, după caz, în
funcţie de tipul documentului) şi raportări.
Totodată, vă informăm că aplicăm măsurile tehnice și organizatorice, adecvate pentru
protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii ,
modificării , dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Vă informăm că drepturile persoanelor vizate sunt: dreptul de acces la date, la rectificare, la
ștergerea datelor, la restricţionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, la opoziţie, dreptul de a vă
adresa cu o plângere Autorităţii de Supraveghere, cu excepţia cazurilor în care nu există niciun alt temei
juridic pentru prelucrare.
     Când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă sau a muncii, de stabilirea
unui diagnostic medical, de furnizare de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical,
unitatea sanitară poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, pentru prestarea serviciilor
medicale către dumneavoastră.
     Pentru informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor personale sau pentru a vă
exercita drepturile, vă rugam să consultați site-ul unității sanitare la secțiunea „Protecția datelor cu
caracter personal” sau să contactaţi:
       Responsabilul cu protecţia datelor: Zainea Elena
Adresa mail: office@amamedexpertcenter.ro