POLITICA GDPR

POLITICA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Introducere

În calitate de operator de date cu caracter personal, AmaMed Expert Center SRL (denumită în continuare ”unitatea sanitară”), cu sediul în Rm. Sărat, Str. Matei Basarab, nr. 71, cod fiscal 36739560, responsabil cu protecția datelor Zainea Elena, e-mail office@amamedexpertcenter.ro, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.

Urmărim în permanenţă şi ne asigurăm că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare „GDPR”).

Această Politică privind confidenţialitatea este valabilă începând cu data de 25 mai 2018 şi are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de angajat al Societății, client sau candidat la încadrare.
 • prelucrările datelor cu caracter personal în vederea desfăşurării activităţilor specifice conform celor descrise mai jos.

Unitatea sanitară poate actualiza prezenta Politică privind confidenţialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.

2. Definiții

”Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Categorii speciale de date cu caracter personal” înseamnă orice date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

„Prelucrare” (şi derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, raportarea, transferul sau distrugerea acestora.

„Persoană vizată” înseamnă orice persoană ale cărei date sunt prelucrate.

„Angajat” – orice persoană care se află în relaţie contractuală/este angajat al unității sanitare.

„Candidat” – orice persoană care se înscrie la un concurs de angajare pentru ocuparea unui post în cadrul unității sanitare.

 

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacţiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu unitatea sanitară, care prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

În cazul angajaţilor, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele
 • Data și locul nașterii
 • CNP
 • Serie și număr CI, data emiterii, unitatea emitentă
 • Adresa de domiciliu/reședința
 • Telefon
 • Adresa de e-mail personală/de serviciu
 • Date de stare civilă
 • Permis auto
 • Pașaport
 • Numele și prenumele copiilor
 • Datele de naștere ale copiilor
 • Conturi bancare
 • Date privind starea de sănătate
 • Date privind calificări, diplome, atestate
 • Locuri de muncă anterioare
 • Funcția
 • Salariul
 • Rezultatele evaluărilor psihologice
 • Rezultatele evaluărilor profesionale
 • ID utilizatori sisteme informatice
 • Imaginea

De asemenea, sunt prelucrate datele de geolocalizare, în cazul monitorizării prin sistemul GPS, fotografiile sau înregistrările video, care sunt utilizate numai cu consimţământul persoanelor monitorizate, fotografiate sau înregistrate.

În cazul candidaţilor la angajare sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele
 • Data și locul nașterii
 • Serie și număr CI, data emiterii, unitatea emitentă
 • Cetățenia
 • Adresa de domiciliu/reședința
 • Telefon
 • Adresa de e-mail personală/de serviciu
 • Datele privind calificări, diplome, atestate
 • Locuri de muncă anterioare
 • Funcții anterioare
 • Imaginea personală
 • Permis auto
 • Pașaport

În cazul partenerilor comerciali sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Numele și prenumele
 • Funcția
 • Numărul de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Imaginea personală.

4. Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate mai sus, pot fi prelucrate de persoane anume desemnate din cadrul unității sanitare direct sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

 • recrutareașiselecțiapotențialilorangajați;
 • încheierea/ derularea/ încetareacontractului de muncă;
 • platasalariilor/ altorbeneficiistabiliteîn CIM;
 • calcululindemnizațieipentru incapacitate temporară de muncă;
 • asigurareaserviciilor de medicinamuncii/ payroll/ tichete de masă de cătrefurnizoriiterți;
 • transmitereadatelor cu caracter personal cătreautorități conform legii (ITM, ARR, ANAF etc);
 • întocmireafoilor de parcursșimonitorizareaconsumurilor;
 • administrareabunurilor/ resurselorsocietății;
 • rezervări la agențiile de voiaj;
 • promovareainternășiexternă a activitățiicompaniei.

 

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare:

 • Consimțământul persoanei vizate;
 • Executarea unui contract la care persoana vizată este parte și pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • În vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • În scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

5. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, unitatea sanitară poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată şi/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii/administratorii unității sanitare, partenerii contractuali pentru servicii externalizate, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip.

În vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale sau statistice), unitatea sanitară transmite anumite seturi de date prelucrate către: Casa de Asigurări de Sănătate – C.A.S., Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., Inspectoratul Teritorial de Muncă – I.T.M., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – A.N.A.F.,entități bancare (prin intermediul cărora se face plata drepturilor salariale), companii de recuperare creanțe, societăți de asigurare și reasigurare etc.

6. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Unitatea sanitară va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare şi ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligaţiile aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la dispoziţiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Este posibil ca în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, unitatea sanitară să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal.

7. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către unitatea sanitară nu sunt transferate în afara Spaţiului Economic European.

8. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Instituția acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal şi înţelege să asigure siguranţa acestora pe parcursul activităţilor de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, au fost implementate măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de prelucrare.

9. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter Personal poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea/executarea unui contract sau acordarea unor servicii.

În unele cazuri, refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea respectării de către angajator a obligațiilor legale sau beneficierii de serviciile puse la dispoziţia dumneavoastră, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care viaţa dumneavoastră este pusă în pericol. Cu toate că unitatea sanitară cere acordul pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii în astfel de situaţii.

10. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către unitatea sanitară, în conformitate cu cerinţele legale;
 2. dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 3. dreptul de intervenţie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit:
  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  1. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (I) sau lit. (II), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 1. dreptul de opoziţie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în ceea ce priveşte activităţile de promovare, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
 2. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;
 3. dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010336

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Cabinet Președinte: +40.318.059.220

Fax: +40.318.059.602

Site: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Începând cu data de 25 mai 2018, când Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul European nr. 679/2016 sau GDPR) devine aplicabil, persoanele vizate beneficiază şi de următoarele drepturi:

 1. dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 1. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (I) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (II) dreptul ca aceste date să fie transmise de către instituție către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 1. dreptul de a-şi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;
 1. dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

 • Adresa: AmaMed Expert Center – Mun. Buzau, Str. Obor, Bloc 1C, parter, jud. Buzau
 • Adresa: AmaMed Expert Center – Mun. Ramnicu Sarat, Str. Matei Basarab, nr. 71, jud. Buzau
 • e-mail: office@amamedexpertcenter.ro

De asemenea, prelucrările datelor cu caracter personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact:

Nume: Zainea Elena
Adresă e-mail: office@amamedexpertcenter.ro